Zasada szybkości i prostoty

Zgodnie z samym brzmieniem zasady organy w danej sprawie powinny działać wnikliwie i możliwie szybko posługując się przede wszystkim możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Istotne jest również to aby sprawy nieskomplikowane nie wymagające wyjaśnień i gromadzenia dowodów były załatwiane bezzwłocznie bez zbędnych opóźnień i przestojów. Realizowaniu tej zasady służą również przepisy ordynacji podatkowej ustalające sztywne terminy na załatwienie poszczególnych spraw.

Zasada praworządności i zaufania

Przepisy ordynacji podatkowej wyrażają zasadę praworządności , która stanowi iż organy podatkowe działają w granicach i na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Ma to przede wszystkim zapobiec sytuacji kiedy organy wydawałyby decyzje wedle własnego uznania, nawet kiedy w rzeczy samej przekraczałyby w ten sposób swoje ustawowe kompetencje. Dlatego kiedy organ w toku postępowania wydaje jakąkolwiek decyzje jest zobowiązany przytoczyć uprawniająca go do tego podstawę prawną.

Zasada informacji prawnej i prawdy obiektywnej

Organy podatkowe w toku prowadzonego postępowania zobowiązane są udzielać stronie wszelkich informacji dotyczących przepisów prawach związanych z przedmiotem danego postępowania. Takie obowiązki wynikają ze sformułowanej w zapisach ordynacji podatkowej zasady udzielana informacji prawnej. Warto podkreślić że informacja jest udzielana na wniosek strony a nie z urzędu, zatem jeśli strona chce być w wystarczających stopniu poinformowana powinna o to zadbać w własnym zakresie.

Zasada dwuinstancyjności

Było by dziwne gdyby w państwie prawa od decyzji podjętej przez organ nie przysługiwało stronie odwołanie, również w postępowaniu realizowana jest zasada dwuinstancyjności.

Zasada czynnego udziału stron

Logicznym i zrozumiałym uregulowaniem jest opisana w przepisach ordynacji zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym. Realizacja tej zasady leży niejako w obowiązku organów przed którymi toczy się postępowanie, mają one przede wszystkim umożliwić podatnikowi wypowiedzenie się jeszcze przed podjęciem decyzji co do wszystkich zebranych w trakcie postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Tak jak strona ma prawo wypowiadać się co do zebranych dowodów powinna być również świadoma jakimi przesłankami kierował się organ przy podejmowaniu konkretnej decyzji.

Zalety postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe w założeniu dokonanym przez ustawodawcę ma spełniać szczególne funkcję, aby mogło je wypełniać bezwzględnie musi odpowiadać pewnym założeniom odgórnym. Założenia takie zostały w doktrynie określone zestawem zasad ogólnych postępowania podatkowego. Obowiązujące przepisy określają iż zasady ogólne regulują zarówno kwestie dotyczące modelu samego postępowania jak i znajdują swoje rozwinięcie w innych przepisach regulujących postępowanie podatkowe.

Tajemnica skarbowa

Nie jest niczym dziwnym że treść dokumentacji podatkowej została objęta klauzulą tajemnicy, gdyż udostępnianie informacji zawartych w niej osobom nie zainteresowanym oraz nie upoważnionym mogłoby narazić podatnika nie tylko na szkody ekonomiczne. Byłoby to niejako naruszenie samych dóbr osobistych. Dlatego poczynając od samego Ministra Finansów idąc aż do szeregowych pracowników urzędów i izb skarbowych wszyscy zobowiązani są do zachowania tajemnicy pod groźba odpowiedzialności służbowej karnej oraz cywilnej.

Obowiązek przechowywania dokumentów

Ustawodawca uregulował w obowiązujących przepisach kwestię obowiązku przechowywania dokumentów związanych z podatkami nie bez powodu.

Obowiązek ustawowy

Wypracowana przez stulecia systematyka i nauka o podatkach przyczyniła się do tego iż funkcjonujące dziś systemy charakteryzują się pewnością i stabilnością. Państwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować gdyby obywatele nie mieli pewności co do tego jakie będą obowiązywać ich podatki i czy nagle się nie zmienią. Taki stan rodziłby wiele negatywnych skutków, z niechęcią do uiszczania podatków na samym czele. Aby zapewnić przynajmniej materialną pewność systemu podatkowego ustawodawca wprowadził w konstytucji obowiązek ustawowego regulowania kwestii podatkowych.

Ewidencjonowanie podatników

Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek system podatkowy który by zupełnie sprawnie funkcjonował jeżeliby organy podatkowe nie dysponowały wiedzą o ilości samych podatników ( podejrzewać można że zawsze pozostanie odsetek nieujawnionych podmiotów które osiągać będę niezewidencjonowane przychody ale jest to odrębna kwestia, którą każdy związek publicznoprawny prawny na poziomie państwa stara się rozwiązać) Jeszcze do niedawne informacje o podatnikach gromadzone były przez organy podatkowe w zakresie wyznaczonym ich właściwościami; terytorialną oraz rzeczową.

Zwrot podatku z zagranicy nie musi wcale oznaczać długich miesięcy nerwów i oczekiwania. Dzięki informacjom i wskazówkom, które odnaleźć można na naszej witrynie internetowej poradzisz sobie z odzyskaniem zwrotu podatku z takich krajów jak Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy!